Propozcie | Beh v raji

Propozcie

26. mj 2018 - Dobinsk ?adov Jasky?a
3. ro?nk
?as tartu pre 10 km: 11:00 hod
?as tartu pre 5 km: 11:05 hod

Hlavn organiztor:

K Dobin

Partneri podujatia:

Mesto Dobin
Obec Straten
OOCR Slovensk raj & Spi

Miesto konania:

Dobinsk ?adov Jasky?a - pozri na Google Map

Prezentcia:

Prezentcia pretekrov bude vbudove OOCR v de? pretekov v?ase od 8:00 do 10:40

Upozornenie:

Vzh?adom na ?iasto?n uzvierku cestnej premvky je potrebn, aby ste sa na miesto konania pretekov dostali do 10:20 hod. O 10:40 bude ukon?en prezentcia pretekrov.

Spsob a ?as tartu:

Hromadn, 11:00 hod. (10km)
11:05 hod. (5km)

Novinka 2018:

pre tento ro?nk sme zaradili aj tra? na 5 km

Registrcia:

online do 23.5. 2018 alebo na priamo mieste
Informcie: skdobsina@gmail.com
Web: www.behvraji.sk

Organiza?n vbor:

Riadite? pretekov: Mgr. Stanislav Holien?k
Predseda organiza?nho vboru: Ing. Richard Mach?
Podpredseda organiza?nho vboru: Ing. Marian Varga
Velite? trate: Mgr. Miroslav Plichta

Informcie:

e-mail:skdobsina@gmail.com
web: www.behvraji.sk

tartovn:

10 - do 23.4.2018
12 - od 24.4. do 23.5.2018
15 - vde? pretekov 26.5.2018 (plat sa na mieste)
tartovn mete uhradi? do 23.05.2018 platobnou kartou alebo bankovm prevodom pod?a pokynov pri registrcii alebo d?a 26.5.2018 priamo na mieste v hotovosti.
tartovn sa v prpade ne?asti na pretekoch nevracia.Pretekr dostane monos? si vyzdvihn? tartovac bal?ek.
V cene tartovnho je:
- ?elenka z funk?nho materilu s logom Beh v raji, slovenskm znakom a logom sponzora (pre prvch
300 registrovanch)
- nealko pivo + bageta
- ob?erstvenie na trati
- ob?erstvenie po dobehnut do cie?a
- prekvapenie od sponzorov
- propaga?n materily

Dleit: Registrcia je ukon?en zaplatenm tartovnho

Tra?:

10 km rovinat tra? povedie po hlavnej ceste smerom na obec Straten, Stratenskm ka?onom anasp?
- pretek sa za ?iasto?nej uzvierky t. cesty I/67 smerom na Poprad. Pre becov je vyhraden jeden jazdn pruh.
- 5 km tra? oto?ka vpolovici 10-tky
- Celkov prevenie na trati je 40m.

Kategrie 10km:

kat. Absoltne poradie - Mui, 10 km*
kat. Absoltne poradie - eny, 10 km*
kat. B Mui (1978 - 1969), 10 km
kat. B eny (1978 - 1969), 10 km
kat. C Mui (1968 - 1959), 10 km
kat. C eny (1968 - 1959), 10 km
kat. D Mui (1958- star), 10 km
kat. D eny (1958- starie), 10 km
kat. Junior Mui (1999 - 2003), 10 km
kat. Junior eny (1999 - 2003), 10 km

Kategrie 5km:

kat. Absoltne poradie - Mui, 5 km*
kat. Absoltne poradie - eny, 5 km*
kat. nad 40 rokov Mui (1977 - 1968), 5 km
kat. nad 40 rokov eny (1977 - 1968), 5 km
kat. Junior Mui (1999 - 2005), 5 km
kat. Junior eny (1999 - 2005), 5 km

Ceny 10km:

kat. Absoltne poradie - Mui, I. (80 ), II. (60 ), III. (45 ), IV. (30 ), V. (20 )
kat. Absoltne poradie - eny, I. (80 ), II. (60 ), III. (45 ), IV. (30 ), V. (20 )
kat. B - Mui (1978 - 1969), I. (50 ), II. (30 ), III. (20 )
kat. B - eny (1978 - 1969), I. (50 ), II. (30 ), III. (20 )
kat. C - Mui (1968 - 1959), I. (50 ), II. (30 ), III. (20 )
kat. C - eny (1968 - 1959), I. (50 ), II. (30 ), III. (20 )
kat. D - Mui (1958 - star), I. (50 ), II. (30 ), III. (20 )
kat. D - eny (1958 - starie), I. (50 ), II. (30 ), III. (20 )
kat. Juniori (1999 - 2003), I., II., III., vecn ceny
kat. Juniorky (1999 - 2003), I., II., III., vecn ceny

Ceny 5km:

kat. Absoltne poradie Mui I., II., III., vecn ceny
kat. Absoltne poradie eny I., II., III., vecn ceny
kat. nad 40 rokov (1978 astar ) I., II., III., vecn ceny
kat. nad 40 rokov (1978 astar ) I., II., III., vecn ceny
kat. Junior Mui (1999 -2005), I., II., III., vecn ceny
kat. Junior eny (1999 - 2005), I., II., III., vecn ceny

Dleit upozornenia:

Vetci ?astnci behu s povinn dodriava? pokyny organiztorov. Je zakzan beha? sko?kom, doprevdza? pretekrov na trati (bicykel, kor?ule, kolobeka, at?.) ?asov limit pretekov je 1 hod. 30 min. Preteky bud ukon?en o12:30 hod.

Poistenie:

Vetci ?astnci tartuj na vlastn zodpovednos? a s povinn zabezpe?i? si individulne zdravotn poistenie. Organiztor nepreber zodpovednos? za kody na majetku alebo na zdrav svisiace s ?as?ou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.

Sprievodn akcie:

Tombola, ob?erstvenie, grilovanie klobs, ?avnatho msa, polootiepkov ain, jazda na ko?och, detsk atrakcie: ma?ovanie na tvr, skkac hrad, lukostre?ba.

Informcie:

skdobsina@gmail.com
dobsinskadesiatka@gmail.com
web: www.behvraji.sk

Preteky s s?as?ou s?a

Vchodoslovensk cena vytrvalcov
Beeck liga okresu Spisk Nov Ves